Beleidsplan en doelstelling

shdj-1

Algemeen

De stichting SHDJ is een vermogensfonds met als doelstelling financiële steun te verlenen aan sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken.

Voor het verlenen van financiële steun heeft de Stichting een aantal voorwaarden geformuleerd.

Beleidsplan

De doelstellingen van de stichting zijn:

  • Het verlenen van financiële hulp aan activiteiten ten behoeve van jongeren uit Delft (vallend binnen de postcodes van Delft);
    • Het verlenen van financiële hulp aan culturele doeleinden binnen de gemeente Delft;
    • Het verlenen van financiële hulp aan de Monumenten Stichting Het Meisjeshuis te Delft.
  • Het bestuur vergadert tenminste 5 keer per jaar.  Tijdens deze vergaderingen wordt besloten over de aanvragen voor een bijdrage. Voor een bredere bekendheid van de stichting wordt een website onderhouden, waar alle relevante informatie over de stichting en het doen van een aanvraag te vinden is. Periodiek wordt deze website geactualiseerd, mede op de punten waaraan voldaan moet worden als ANBI. Actieve werving voor het doen aanvragen vindt niet plaats.
  • De stichting is een vermogensstichting. Er is geen sprake van actieve werving van geld uit hoofde van erfstellingen, legaten of schenkingen. Voor het beheer van dit vermogen is een beleggingsstatuut opgesteld dat de kaders schetst waarbinnen het beheer van het vermogen wordt uitgevoerd. Periodiek wordt dit beleggingsstatuut herijkt.
  • Het dagelijks beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door de penningmeester en de Administrateur Rentmeester gezamenlijk. Voor specifieke beleggingsadviezen en de samenstelling van de effectenportefeuille wordt advies gevraagd bij gerenommeerde financiële instellingen. De penningmeester en administrateur rentmeester leggen op iedere bestuursvergadering verantwoording af voor het gevoerde beheer.
  • Jaarlijks wordt ten behoeve van de financiële verantwoording een intern jaarverslag opgesteld. Jaarlijks draagt het bestuur een extern accountantskantoor  op een controle uit te voeren op de financiële administratie en een (externe)jaarrekening op te stellen.
  • Donaties worden voldaan uit de revenuen -exclusief koerswinsten of verliezen- van het vermogen van de Stichting. Jaarlijks wordt een prognose opgesteld van de opbrengsten uit het vermogen voor het komend jaar. Een gedeelte van de revenuen wordt als inflatiecorrectie toegevoegd aan het vermogen. Het overige deel van de geprognotiseerde opbrengst vormt het jaarlijks budget voor de te verlenen donaties.

Het beleidsplan vastgesteld voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 en zal uiterlijk 31 december 2024 worden herijkt of zoveel eerder als de noodzaak daartoe is.