Aanvraag

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via het formulier op deze website. Wij verzoeken u deze in te vullen en tezamen met de bijlagen per email of post naar ons op te sturen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Van belang is dat de Stichting over alle gevraagde bijlagen beschikt. Aanvragen worden in ontvangst genomen door de administrateur-rentmeester van de SHDJ. Het bestuur van de Stichting beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks ca. 5 maal bijeen. De behandeling van een complete aanvraag kan 2 à 3 maanden in beslag nemen; dien daarom uw aanvraag tijdig in. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Wij adviseren u de beantwoording van de vragen op het aanvraagformulier beknopt, maar toch zo volledig mogelijk te doen. In de bijlage “projectbeschrijving” kunt u meer details kwijt.
De aanvraag met alle bijlagen dient uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum te zijn aangeleverd. De vergaderdata in 2023 zijn:

Maandag 20 februari 2023
Maandag 24 april 2023
Maandag 19 juni 2023
Maandag 21 augustus 2023
Maandag 23 oktober 2023
Maandag 18 december 2023

Download het aanvraagformulier in word
Het ingevulde formulier kan via de post of e-mail verstuurd worden. Bij voorkeur naar het emailadres info@shdj.nl

Als uw aanvraag niet aan de onze regels en voorwaarden voldoet, kunt u wellicht terecht bij een andere Delftse fondsen. Hierbij de link naar de de website van de gezamenlijke fondsen: website Delftse Fondsen